วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การทำดอกไม้จากผ้าใยบัว

แจกัน,กระถางดอกไม้ ผ้าใยบัวสีต่างๆ เกสรดอกไม้
คีมดัดลวด ด้าย

ผ้าใยบัว

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

แหล่งค้นคว้าและเอกวารอ้างอิง
 • ห้องสมุดโรงเรียน
 • จากใบความรู้เรื่องการทำโครงงาน
 • หนังสือเกี่ยวกับงานประดิษฐ์
 • สอบถามผู้รู้เรื่องการทำดอกไม้จากผ้าใยบัว
 • ดูตัวอย่างจากสื่อต่าง ๆ
 • หนังสือรวมโครงงานต่าง ๆ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. นักเรียนได้ประสบการณ์ในการทำดอกไม้จากผ้าใยบัว
 2. ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 3. นักเรียนได้ทราบข้อบกพร่องและความสำเร็จของงาน
 4. นักเรียนได้มีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลาที่กำลังปฏิบัติงาน
 5. ทำให้นักเรียนมีความรักความสามัคคีกันภายในกลุ่ม
 6. นักเรียนได้มีความรู้ในเรื่องการทำดครงงาน
 7. ทำให้นักเรียนได้ระดมความคิดช่วยกันภายในกลุ่ม
 8. นักเรียนได้มีความรู้เรื่องประโยชน์ของผ้าใยบัว
 9. มีรายได้ระหว่างเรียน
 10. มีอาชีพทำในอนาคต
การดำเนินงานจัดทำโครงงาน
 • ขั้นเตรียม

ศึกษาโครงงานที่ทำอย่างละเอียดและเตรียมค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมพร้อมทั้งเขียนโครงงานที่จะทำอย่างละเอียด ตามขั้นตอนและเสนออาจารย์ตรวจความถูกต้อง

เสนอโครงงานที่จะทำให้เพื่อนทราบหน้าห้องเรียนเพื่อให้เพื่อนทราบขั้นตอนในการทำโครงงานที่จะทำว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

เตรียมจัดหาอุปกรณ์การทำดอกไม้จากผ้าใยบัวตามที่เสนอไว้ในโครงงาน โดยจัดซื้ออุปกรณ์ที่ร้านขายอุปกรณ์ต่าง ๆ แถวบ้าน

 • ขั้นปฏิบัติงาน

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ โดยเริ่มทำจากการนำลวดมาดัดให้เป็นวงกลมได้แล้ว จากนั้นนำผ้าใยบัวมาหุ้มกับลวดแล้วดึงผ้าใยบัวให้ตึงแล้วมัดด้วยด้าย ทำตามขั้นตอนนี้จนครบทุกกลีบดอกเมื่อได้กลีบครบทุกกลีบที่ต้องการแล้ว นำมาประกอบกันให้เป็นรูปดอกไม้ตามที่ต้องการ จากนั้นจัดรูปทรงและกลีบดอกให้สมดุลกันทุกๆ กลีบดอก และสุดท้ายนำมาประกอบกันให้เป็นดอกไม้ 1 ดอก

ส่วนการทำก้านให้นำลวดที่มีความแข็งแรงมาพันด้วยผ้าโพลาเทปจนตลอดก้าน แล้วนำดอกมาประกอบกับก้าน จากนั้นเอาผ้าโพลาเทปพันใต้ดอกเข้ากับก้านจนเสร็จ ทำตามขั้นตอนจนครบทุกดอก

ส่วนการทำใบนำลวดมาดัดให้เป็นวงกลม จากนั้นเอาผ้าใยบัวมาหุ้มกับลวดแล้วดึงผ้าใยบัวให้ตึงและมัดด้วยด้ายทำตามขั้นตอนจนครบทุกใบ พอเสร็จแล้วนำใบกับก้านมามัดติดด้วยกัน แล้วนำผ้าโพลาเทปมาพันอีกครั้งจนเสร็จ

 • ระยะเวลาดำเนินงาน

1 เดือน

 • งบประมาณ

300 บาท

 • สถานที่จัดโครงงาน

ที่บ้าน

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในโครงงาน

 1. ผ้าใยบัว 5 ถุง
 2. ลวด 5 กรัม
 3. ครีมดัดลวด 1 ตัว
 4. ผ้าโพลาเทป 2 ม้วน
 5. บล็อก 1 กล่อง
 6. เกสรดอกไม้ 2 ถุง
 7. ก้านต้น 5ก้าน
จุดมุ่งหมาย

 1. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
 2. เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รักงานประดิษฐ์
 3. ส่งเสริมประสบการณ์ทางด้านการประดิษฐ์
 4. เป็นพื้นฐานการเรียนรู้เรื่องการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น
 5. เป็นผลงานที่เสร็จแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความสำคัญของโครงงาน

เมื่อการทำดอกไม้จากผ้าใยบัวเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะสามารถทดแทนดอกไม้จริงได้ และดอกไม้จากผ้าใยบัวยังสวยงานได้นานกว่าดอกไม้จริงด้วย การทำดอกไม้จากผ้าใยบัวเป็นการประดิษฐ์ของไม้เพื่อนำมาประดับข้างบ้าน หรืสามารถนำมาตั้งโชว์บนทีวีหรือสถานที่ที่ต้องการให้โดดเด่นหรือดูดีขึ้นมา การที่เรานำดอกไม้ที่ทำจากผ้าใยบัวมาประดับตกแต่งในบ้านแทนดอกไม้ที่เกิดจากธรรมชาติจะเป็นการลดภาวะโลกร้อนได้ด้วย
คำนำ

รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อประกอบการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ของการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว ซึ่งในรายงานเล่มนี้จะบอกถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในโครงงาน วิธีการดำเนินงานและจัดทำโครงงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ และเอกสารอ้างอิง เป็นต้น ดิฉันก็ขอขอบคุณอาจารย์ศิริพร วีระชัยรัตนา ที่ให้คำแนะนำแก่ดิฉันจนทำรายงานเล่มนี้ได้เสร็จสมบูรณ์ หากดิฉันทำรายงานเล่มนี้ผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมา ณ โอกาสนี้


ผู้จัดทำ

( นางสาวกัญญารัตน์ ปะทะจิ )
สารบัญ

เรื่อง หน้า

คำนำ ก.
สารบัญ ข.
โครงงานสิ่งประดิษฐ์ 1
ความสำคัญของโครงงาน 1
จุดมุ่งหมาย 2
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในโครงงาน 3
การดำเนินงานจัดทำโครงงาน 4
ผลที่คาดหวังจะได้รับ 5
แหล่งค้นคว้าและเอกสารอ้างอิง 6
การประเมินผลโครงงาน 7
รายงานความสำเร็จของโครงงาน 8-9
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและประวัติผู้ให้ข้อมูล 10-11
รูปภาพอุปกรณ์ 12-18
รูปภาพวิธีการทำดอกไม้จากผ้าใยบัว 19-26

การทำดอกไม้จากผ้าใยบัว

โครงงานศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ในอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง การทำดอกไม้จากผ้าใยบัว

จัดทำโดย

นางสาวกัญญารัตน์ ปะทะจิ เลขที่ 16
นางสาวดาราทิพย์ เพ็งพันศรี เลขที่ 22
นางสาวพัชรี สืบเสระ เลขที่ 25
นางสาวพิมพร ปินะเต เลขที่ 31
นางสาวสายฝน ฤทธิ์ไธสง เลขที่ 32

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5

เสนอ

อาจารย์ศิริพร วีระชัยรัตนา

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคอมพิวเตอร์

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552