วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

คำนำ

รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อประกอบการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ของการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว ซึ่งในรายงานเล่มนี้จะบอกถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในโครงงาน วิธีการดำเนินงานและจัดทำโครงงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ และเอกสารอ้างอิง เป็นต้น ดิฉันก็ขอขอบคุณอาจารย์ศิริพร วีระชัยรัตนา ที่ให้คำแนะนำแก่ดิฉันจนทำรายงานเล่มนี้ได้เสร็จสมบูรณ์ หากดิฉันทำรายงานเล่มนี้ผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมา ณ โอกาสนี้


ผู้จัดทำ

( นางสาวกัญญารัตน์ ปะทะจิ )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น